Vi tilfriskner...                     

Når vi til slutt finner ut at vi ikke lenger kan fungere som mennesker, hverken med eller uten rusmidler, står vi alle ansikt til ansikt med følgende dilemma; Hva mer kan gjøres?
Det ser ut til å være disse alternativene: enten å fortsette så godt vi kan til den bitre slutt - fengsler, institusjoner eller død - eller finne en ny måte å leve på.
I tidligere tider fikk veldig få rusavhengige dette siste valget. De som er rusavhengige i dag er heldigere. For første gang i menneske-hetens historie har en enkel måte bevist seg selv i livet
til mange rusavhengige, og den er tilgjengelig for oss alle.
Det er et enkelt åndelig, ikke-religiøst program, kjent som Anonyme Narkomane.

Basic Text s. 86

er du en rusavhengig?

Bare du kan besvare dette spørsmålet, og HER kan du få hjelp...


12 trinn

1.       Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulige å mestre.

2.       Vi kom til å tro at en makt større enn oss selv kunne gi oss forstanden tilbake.

3.       Vi tok en beslutning om å overlate vår vilje og våre liv i Guds omsorg – slik vi oppfattet ham.

4.       Vi foretok en grundig og fryktløs moralsk selvransakelse.

5.       Vi innrømmet for Gud, for oss selv og for et annet menneske nøyaktig hvordan det forholdt seg med våre feil.

6.       Vi var fullstendig rede til å la Gud fjerne alle disse karakterfeil.

7.       Vi ba ham ydmykt om å fjerne våre feil.

8.       Vi laget en liste over alle personer vi hadde skadet, og  ble villige til å gjøre opp med dem alle.

9.       Vi gjorde opp direkte overfor disse menneskene hvor det var mulig, unntatt når det ville skade dem eller andre.

10.   Vi fortsatte med å ta selvransakelse, og når vi feilet innrømmet vi det med én gang.

11.   Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å forbedre vår bevisste kontakt med Gud, slik vi oppfattet ham, og ba bare om kjennskap til hans vilje med oss og kraft til å utføre den.

12.   Etter å ha hatt en åndelig oppvåkning som følge av disse trinn, forsøkte vi å bringe dette budskapet til rusavhengige, og praktisere disse prinsippene i alle våre livsforhold.

 

12 tradisjoner

1.       Vår felles velferd bør komme først, personlig tilfriskning avhenger av NA- enhet.

2.       For vårt gruppeformål finnes bare én eneste autoritet – en kjærlig Gud slik han får uttrykke seg i vår gruppesamvittighet. Våre ledere er bare betrodde tjenere, de styrer ikke.

3.       Den eneste betingelse for medlemskap er et ønske om å slutte å bruke rusmidler.

4.       Hver gruppe bør være selvstyrt, unntatt i saker som angår andre grupper eller NA som helhet.

5.       Hver gruppe har kun ett hovedformål – å bringe budskapet til den rusavhengige som fortsatt lider.

6.       En NA- gruppe bør aldri gå god for, finansiere eller låne NA- navnet til noe beslektet formål eller utenforstående foretak, ellers kan problemer med penger, eiendom eller prestisje skille oss fra vårt hovedformål.

7.       Hver NA- gruppe bør være helt selvforsørget, og avslå bidrag utenfra.

8.       Anonyme Narkomane bør alltid forbli ikke-profesjonelt, men våre servicesentre kan ansette spesialarbeidere.

9.       NA som sådan bør aldri bli organisert, men vi kan opprette serviceråd eller komiteer direkte ansvarlige overfor dem de tjener.

10.   Anonyme Narkomane har ingen mening om utenforliggende spørsmål, derfor bør NA- navnet aldri trekkes inn i offentlig strid.

11.   Vår holdning i forhold til offentligheten er basert på tiltrekning heller enn fremheving. Vi bør alltid bevare personlig anonymitet på slike nivå som presse, radio og film.

12.   Anonymitet er det åndelige grunnlag for alle våre tradisjoner, og minner oss alltid om å sette prinsipper foran personligheter.

12 konsepter

1.       For å oppfylle vårt fellesskaps hovedformål har NA- gruppene gått sammen om å skape en struktur som utvikler, koordinerer og opprettholder tjenester på vegne av NA som en helhet.

2.       Det endelige ansvaret for og den endelige autoriteten over NA- tjenestene ligger hos NA- gruppene.

3.       NA- gruppene delegerer den nødvendige autoriteten til servicestrukturen for å oppfylle det ansvaret som tildeles den.

4.       Effektivt lederskap er høyt verdsatt i Anonyme Narkomane. Lederskapsegenskaper må nøye vurderes når betrodde tjener velges.

5.       For hvert ansvar tildelt servicestrukturen, bør et enkelt punkt for beslutning og ansvarlighet klart defineres.

6.       Gruppesamvittigheten er den åndelige måten vi benytter for å invitere en kjærlig Gud til å påvirke våre beslutninger.

7.       Alle medlemmer av et serviceorgan bærer et vesentlig ansvar for det organets beslutninger og bør tillates til fullt ut å delta i dets beslutningsprosesser.

8.       Vår servicestruktur er avhengig av integriteten og effektiviteten til vår kommunikasjon.

9.       Alle deler av vår servicestruktur har ansvaret for å nøye overveie alle synspunkter i deres beslutningsprosesser.

10.   Et hvilket som helst medlem av et serviceorgan kan søke dette organet om å få opprettet en personlig klage uten å frykte gjengjeldelse.

11.   NA- midler skal benyttes til å fremme vårt hovedformål, og må anvendes ansvarlig.

12.   For å opprettholde Anonyme Narkomanes åndelige natur bør vår struktur alltid være tjenende, ikke styrende.